1. According to the philosopher Patrick Healy, a ruin is more than ‘a pile of stones scattered on the ground’. The ruin is a symbol of the fact that everything is erased by time. In other words, the ruin refers not only to the inescapable past, but also to an equally ineluctable future.

     The New Institute is introducing a summer programme from 21 June 2013 under the title The Ruin. This marks the transition to the coming cultural year, in which The New Institute will make use of various projects to give form to the multi-faceted ambitions. Besides eight presentations The Ruin consists of a parallel programme in which old questions, radical design practices, worn-out ideas and even the claim of a new Industrial Revolution! All in an awareness that everything passes and then comes back again, but in a slightly different guise.

     The programme of The Ruin comprises two parts. The first consists of fragments of recent exhibitions by sister organisations, each of which touches on an aspect of the future agenda of The New Institute.

     The second part of The Ruin goes into the themes of the presentations in more depth. It has the character of a magazine with films, lectures, performances, salons, master classes and interventions. For instance, on 3 July Beatriz Colomina (Princeton University) will talk about the background to Playboy Architecture. In addition, the programme includes more autonomous elements, such as the presentation of the book MVRDV Buildings by MVRDV and designer Joost Grootens on 4 July, while on 9 July The New Institute will be full of the latest interactive installations during Test_Lab (in collaboration with V2_).

     Exhibition design: Frank Bruggeman and Eric Roelen on the basis of the preserved design for ‘Louis Kahn – The Power of Architecture’; graphic design: Karel Martens, Marc Hollenstein

     Practical information such as opening hours, address and entrance fees

    2. Volgens filosoof Patrick Healy is een ruïne meer dan ‘a pile of stones scattered on the ground’. Eerder staat de ruïne symbool voor het gegeven dat alles door de tijd zal worden uitgewist. De ruïne verwijst met andere woorden niet alleen naar een onontkoombaar verleden, maar tegelijkertijd naar een even onafwendbare toekomst.

     Onder de titel De Ruïne introduceert Het Nieuwe Instituut vanaf 21 juni 2013 een zomerprogramma. Dit markeert de overgang naar het komende culturele jaar, waarin Het Nieuwe Instituut met behulp van verschillende projecten gestalte zal geven aan de veelzijdige ambities. Naast een achttal presentaties bestaat De Ruïne uit een parallelprogramma, waarbinnen oude vragen, radicale ontwerppraktijken, versleten noties en zelfs de claim van een nieuwe Industriële Revolutie worden verenigd! En dat in het besef dat alles verdwijnt en vervolgens weer terugkeert, maar dan net even anders.

     Het programma van De Ruïne bestaat uit twee onderdelen. Het eerste deel is voornamelijk opgebouwd uit fragmenten van recente tentoonstellingen van verschillende zusterorganisaties, die elk ingaan op een aspect van de toekomstige agenda van Het Nieuwe Instituut.

     Het tweede deel van De Ruïne gaat dieper in op de thema’s die binnen de presentaties besloten liggen. Dit onderdeel krijgt het karakter van een magazine waarin zowel films, lezingen, performances, salons, masterclasses en interventies een plaats krijgen. Zo vertelt Beatriz Colomina (Princeton University) op 3 juli meer over de achtergronden van Playboy Architecture. Daarnaast kent het programma meer eigenstandige elementen en presenteren bijvoorbeeld MVRDV en ontwerper Joost Grootens op 4 juli het boek MVRDV Buildings en is op 9 juli Het Nieuwe Instituut gevuld met de nieuwste interactieve installaties tijdens Test_Lab (i.s.m. V2_). 

     Tentoonstellingsontwerp: Frank Bruggeman en Eric Roelen op basis van de gehandhaafde drager van ‘Louis Kahn – The Power of Architecture’; grafisch ontwerp: Karel Martens, Marc Hollenstein.

     Praktische informatie als openingstijden, adres en toegangsprijzen

22.6.–20.10.2013